Področja dejavnosti

Korporacijsko pravo

Obsega zastopanje družb pri transakcijah, v konkurenčnih avkcijah, ekskluzivnih transakcijah, oddelitvah in skupnih podjemih.

Svetovanje zajema široko področje korporacijskega pravnega dela in vključuje prevzeme, nakupe in združitve družb, skupne podjeme, delitve, prenosa premoženja in druga prestrukturiranja, kot tudi splošne poslovne zadeve družb in zadeve upravljanja družb. Izkušnje v zadevah nakupih in združitev družb obsega zastopanje družb pri transakcijah, izvršenih v raznovrstnih načinih, vključno v konkurenčnih avkcijah, ekskluzivnih transakcijah, oddelitvah in skupnih podjemih.

Bistvena sestavina dejavnosti nakupov in združitev družb je razumevanje upravljanja družb, udeleženih v transakcijah. Poznavanje korporacij je pridobljeno s svetovanjem družbam in njihovim organom upravljanja in vodenja o raznovrstnih zadevah upravljanja družb, s katerimi se srečujejo družbe, kot so dolžnosti članov organov nadzora in upravljanja, sestava organov, nasprotja interesov, volitve članov in upravljavska upravičenja družbenikov.

Korporacijske transakcije so danes pogosto čezmejne. Nudenje znanja in vpogleda v lokalno pravno okolje globalnim strankam, je ključno za omogočanje učinkovitega in gladkega poteka čezmejnih transakcij.

Finančno pravo

Strankam je na voljo zastopanje pri širokem naboru transakcij financiranja.

Strankam je na voljo zastopanje pri širokem naboru transakcij financiranja: od sindiciranih in zavarovanih kreditov do kreditov obratnega kapitala in kreditov z vzvodom. Storitve so ponujene bankam in drugim finančnim institucijam, v njihovih vlogah agentov, organizatorjev in kreditodajalcev, kot tudi korporacijskim kreditojemalcem in družbam zasebnega kapitala.

Celovito svetovanje o predpisih o bančništvu, vrednostnih papirjih, izvedenih finančnih instrumentih, terminskih poslih, izvedenih finančnih instrumentih na blago, borznih zadevah, in drugih finančnih produktih in transakcijah je svetovalni del dejavnosti, tesno povezan z dejavnostjo na področju kapitalskih trgov. Svetovanje bankam in drugim finančnim institucijam se nanaša na obširen razpon zadev od regulatornih, upravljanja tveganj do skladnosti poslovanja.

Globalno financiranje zahteva nasvete o čezmejnih vidikih, zlasti lokalnih zavarovanjih. Številne izkušnje omogočajo razumevanje širokega razpona finančnih produktov, razvitih v mednarodnih financah, ki zahtevajo  prilagojene rešitve v lokalnih jurisdikcijah.

Kapitalski trgi

Storitve v zvezi z dolžniškimi in lastniškim kapitalskimi trgi pokrivajo vse vrste transakcij kapitalskih trgov.

Storitve v zvezi z dolžniškimi in lastniškim kapitalskimi trgi pokrivajo vse vrste transakcij kapitalskih trgov, vključno s prvimi ponudbami javnosti, naknadnimi ponudbami, Evroobveznicami, hibridnim kapitalom, posli upravljanja kapitala, nejavnimi plasmaji ter tudi listinjenji ter strukturiranimi finančnimi produkti in izvedenimi finančnimi instrumenti. Cilj je nudenje praktičnih nasvetov investicijskim bankam, izdajateljem in sponzorjem skladov zasebnega kapitala o njihovih aktivnostih na kapitalskih trgih.

Črpanje izkušenj iz dejavnosti pravnega svetovanja na finančnem področju, omogoča nudenje svetovanje o regulatornih zadevah in zadevah skladnosti poslovanja v zvezi z vrednostnimi papirji.

Obširne izkušnje pri transakcijah na mednarodnih dolžniških in lastniških kapitalskih trgih slovenskih izdajateljev, omogoča strankam razumevanje praks mednarodnih kapitalskih trgov, z dodanim lokalnim znanjem.